Regulamin głosowania i konkursu dla internautów w ramach przedsięwzięcia "Najlepsza książka na Gwiazdkę":

1. Organizatorem konkursu i plebiscytu "Najlepsza książka na Gwiazdkę" jest firma PPUH W&W Polak, wyłączny właściciel wortalu literackiego Granice.pl.

 

2. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych książek na Gwiazdkę w następujących kategoriach: 

a) świąteczne opowieści

b) wysokie loty - najlepsza proza

c) poradniki

d) poezja

e) opowieści o świętych

f) nie tylko dla mężczyzn

g) nie tylko dla melomanów

h) nie tylko dla kobiet

i) książki dla starszych dzieci

j) książki dla najmłodszych,

k) książki dla młodzieży

l) kropelka optymizmu

ł) perły z lamusa - albumy, publikacje historyczne, biografie,

m) duchodowość

n) do słuchania

o) albumy dla dzieci

 

3. Wyboru najlepszych książek na Gwiazdkę dokonuje jury, równolegle ma miejsce głosowanie internautów, prowadzone za pośrednictwem strony internetowej plebiscytu - www.ksiazkanagwiazdke.pl

 

4. W głosowaniu internautów może wziąć udział każdy użytkownik sieci Internet, posiadający własny adres e-mail. W zgłoszeniu do konkursu należy podać własne imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej. 

 

5. Każdy uczestnik może oddać po jednym głosie w każdej spośród kategorii konkursowych. Uczestnicy głosują na najlepszą, ich zdaniem, książkę na wiosnę. 

 

6. W danej kategorii oddać swój głos można dwukrotnie - w okresie od rozpoczęcia głosowania internautów do ogłoszenia nominacji po raz pierwszy - wówczas oddane głosy świadczą o wyborze książek, które powinny otrzymać nominację do tytułu "Najlepszej książki na Gwiazdkę", a w okresie pomiędzy ogłoszeniem nominacji a ogłoszeniem wyników plebiscytu po raz drugi. Wówczas oddane głosy świadczą o wyborze książki, która powinna zwyciężyć w plebiscycie. 

 

7. Każdy użytkownik oddający głos w plebiscycie ma szansę wygrania zestawu nagród książkowych, ufundowanych przez wydawców. 

 

8. Po dokonaniu wyboru tytułów nominowanych i po dokonaniu wyboru tytułów nagrodzonych przez internautów, ostateczna liczba osób głosujących w danym etapie podzielona zostaje przez trzy i zaokrąglona do całości. Wynik owego działania stanowi podstawę do wyłonienia zdobywców zestawów książkowych. Nagrody otrzymają osoby, które głosowały w kolejności będącej wielokrotnością powyższego wyniku.  

 

9. Dodatkowe nagrody przyznane zostaną wybranym internautom, którzy podczas trwania konkursu prześlą na adres pr@wwpol.com wiadomość e-mail. W jej temacie należy zawrzeć słowo "Wybieram", a list powinien zawierać autora i tytuł wybranej pozycji, uzasadnienie (liczące do 2 tys. znaków), dlaczego to właśnie ona najbardziej przypadła do gustu nadawcy oraz imię, nazwisko, adres i telefon osoby biorącej udział w konkursie. Wyboru autorów najciekawszych opinii dokonają redaktorzy wortalu literackiego Granice.pl, a lista zwycięzców ogłoszona zostanie na łamach serwisu.  

 

10. Kolejne nagrody przypadną pięciu internautom, którzy zachęcą największe grono osób do głosowania w plebiscycie. Każdy uczestnik podczas głosowania może wskazać login (w wortalu Granice.pl) lub adres mailowy osoby, która zachęciła go do udziału w plebiscycie. Podstawą do wyłonienia zwycięzców będzie stanowiła liczba osób, które podadzą w formularzu głosowania konkretny login lub adres e-mail. Osoba, która zachęci największą liczbę internautów do oddania głosów, otrzyma zestaw 10 książek zgłoszonych do plebiscytu, kolejna - 5 książek, następna - 3 publikacje, czwarta w kolejności - 2 książki, piąta - jedną.  

 

11. Każdy użytkownik, oddając głos w plebiscycie "Najlepsza książka na Gwiazdkę", wyraża zgodę na otrzymywanie informacji (również o charakterze reklamowym) od organizatorów plebiscytu oraz od ich partnerów (w tym również podmiotów trzecich).

 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie pod warunkiem poinformowania o nich uczestników oraz o ile zmiany te nie naruszą praw nabytych przez uczestników konkursu. 

 

13. Nagrody są wysyłane w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia plebiscytu. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni. Po zakończeniu plebiscytu organizatorzy kontaktują się z osobami nagrodzonymi drogą mailową, prosząc o przesłanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu na adres mailowy pr@wwpol.com Dane te należy przesłać w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia listy zwycięzców. W przypadku, gdyby nagroda nie dotarła do laureata z przyczyn niezależnych od organizatora konkursu, może on zdecydować o przyznaniu nagrody zastępczej.

 

14. Uczestnikowi konkursu, który ma uzasadnione podejrzenie, że konkurs został rozstrzygnięty z naruszeniem regulaminu lub że w czasie trwania konkursu doszło do innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na jego wyniki, służy prawo zgłoszenia skargi na przebieg konkursu. Skarga na przebieg konkursu może zostać zgłoszona w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia jego wyników. Zgłasza się ją pocztą elektroniczną, wysyłając na adres: pr@wwpol.com Skargi na przebieg konkursu rozpatrują organizatorzy konkursu, a ich decyzja o sposobie rozpatrzenia skargi jest ostateczna. Organizatorzy konkursu informują skarżącego o treści tej decyzji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia skargi.

 

15. O wszelkich sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, decydują organizatorzy w zgodzie z prawem polskim. 

Patroni medialni